ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 511,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :