ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 300,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :