ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 1,200 ,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :