ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 50,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :