ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 85,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :