ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 124,500
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :