ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีทัศน์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 579) 26 ม.ค. 60
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง(นักเรียนต้องรู้ และครวรู้) (อ่าน 517) 17 พ.ย. 59
แบบรายงานโครงการ (อ่าน 652) 10 ต.ค. 59
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโลโก โดย อ.อำพล สงวนศิริธรรม (อ่าน 652) 18 ก.พ. 59
แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว (อ่าน 1003) 27 ม.ค. 59
wallpaper (อ่าน 584) 18 ม.ค. 59
แบบส่งผลการเรียนนักเรียน 1/2558 (อ่าน 682) 30 ต.ค. 58
แบบรายงานประจำตัวนักเรียน(ปพ.5) ภาคเรียนที่ 1 ปี2558 (อ่าน 1313) 29 ต.ค. 58
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 656) 21 ก.ย. 58
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 456) 21 ก.ย. 58
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 415) 21 ก.ย. 58
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 671) 21 ก.ย. 58
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 518) 20 ก.ค. 58
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 497) 13 ก.ค. 58
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 481) 10 ก.ค. 58
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 536) 10 ก.ค. 58