กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนงลักษณ์ ฉายา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจงรัก โสมวงษ์
ครู คศ.1