กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศิริรัตน์ คุ้มครอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนงลักษณ์ แสนคนึง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางมิ่งมณี ยังสุขเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0