กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเริง คุ้มครอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พลฯนิมิตร แปลงไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสังเวียน พวงมาลัย
ครู คศ.3