กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวัฒนา วงศ์แหล้
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสำรวม พวงมาลัย
ครู คศ.3