กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวันทนา พลเยี่ยม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ