กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปิยรัตน์ โสกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอมร ตอรบรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางอิสรีย์ สวนสวรรค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1